Sågens historia


Sågen

1888 - 2009

Vansbro kommuns sydligaste utpost mot Värmland

Flygfoto över Sågen (Bilden klickbar)


 

Sågen är i dag ett litet samhälle, invid den nedlagda Inlandsbanan, som verkligen har fått vidkännas de strukturomvandlingar som skett inom olika näringsområden, kommunikationer och annat som har betydelse för överlevnad i glesbygd.

Från att ha varit ett centrum för omkringliggande byar, med två dagligvaruaffärer, manufakturaffär, post- orderföretag, fyra bensinstationer, postkontor, kafférörelse, bageri, två taxistationer, lastbilsåkeri, bärkokeri, telegrafstation, motorverkstad m.m. har nu Sågen med omnejd blivit hänvisade till centralorten Vansbro för dagligvaruförsörjning och annan service.

Nedläggningen av järnvägen år 1969 blev slutet på nästan all näringsverksamhet i Sågen. Innan nedlägg- ningen var Sågen centrum för all lastning av skogsprodukter för vidare transport via järnväg till sågverk och massaindustrier. Affärerna fick alla sina varor med tåg, postorderföretagets ankommande och avgående gods gick med SJ. Persontrafiken på järnvägen var naturligtvis en mycket viktig del av kommunikationerna, både uppåt och nedåt efter inlandsbanan.

I dag kan man se att vår bygd åter har blivit intressant, trots försämrad service, genom att yngre familjer väljer att bosätta sig här. Storstadsmänniskor söker sig till en lugnare och naturnära miljö, borta från träng- sel och avgaser.

Detta har bygdens befolkning tagit fasta på och ser med tillförsikt an möjligheterna att kanske kunna för- ändra trenden som har varit rådande de senaste decennierna. Därför bildades Sågens Bystugeförening år 1984 för att sammanlänka bygdens befolkning och gemensamt ta vara på alla möjligheter till att göra vår byggd attraktiv för såväl bofasta som besökare.


Sågens station (före 1906) Observera dasset (lusthuset) till vänster om stationshuset

Tåg vid Sågens station 8 november 1913

Mora-Vänern Järnväg, MVJ, kommer till Sågen 1888

Det kan tyckas att tiden från 1888 till dagens datum är en  kort tid i universums historia, ändå hinner så mycket att hända under denna tid. Om man ser tillbaka, till tiden för Sågens födelse, då Öratjärnens vatten blänkte vid den plats där spårområdet ligger i dag. De åren har sett järnvägen, som ju var upphovet till Sågens tillkomst, komma och läggas ner. Sett planeringen med storvulna planer på både affärs- och boendeuppbyggnad, till dagens något stabilare tillstånd.

Låt oss titta tillbaka till tiden före 1888, då Slagforsheden låg öde och tom. Ingen av de finska invandrarna, som kom under tiden 1570-1650, ville slå sig ned här på den karga och kalla Slagforsheden utan valde sina boplatser på höjderna runt omkring.

Den 11 mars 1887 fastställdes att en järnväg skulle byggas. Det behövdes ju pengar till järnvägsbygget och Äppelbo socken vägrade att köpa aktier i järnvägsbolaget med mindre än att de fick en station inom sockengränsen. Då tycktes det enda lämpliga stället vara där de fem socknarna möttes. Det var Äppelbo, Järna och Nås socknar som nu ligger i Vansbro kommun, Rämmens socken i Filipstads kommun samt Säfsnäs socken som nu ingår i Ludvika kommun. Järnvägsstyrelsen tyckte att Slagforsheden var ett för långt namn varför det i stället blev Sågen. Detta efter den lilla sågen vid Sågtorpet, Saha på finska.

1889 byggdes ett litet stationshus och en banmästarbostad. 
En poststation öppnades 1 december 1889.
Invigningståget kom till Sågen 14 september 1892 kl. 09:20.
1917 övertog Statens Järnvägar sträckan Kristinehamn-Mora.