Övriga sevärdheterSjön Ärten

 

 

Flygbild över naturreservatet "Ametistsjön" Ärten i Vansbro kommun

 
Sjön Ärten är en vida känd sjö i geologiska kretsar. Sjön är känd för sina ametister som är en violett form av bergkristall.
 

 
 

   

Ametister i oslipat skick bildar sexkantiga kristaller, avslutade i pyramider. De är helt genomskinliga och
besitter en djupviolett färg.

 

 

Utdrag ur Länsstyrelsen i Kopparbergs läns beslut att bilda Naturreservatet "Ametistsjön" Ärten i Vansbro kommun 21 juni 1976

Grund för beslutet

Ärtenområdets ametistfyndigheter får anses som en unik företeelse inom vårt land med hänsyn till den mycket låga frekvensen av fyndigheter av liknande slag. Ametisterna och den omgivande geologiska miljön är representativ för de få liknande kristallfyndplatser som finns inom vårt land. Området har en nyckel-ställning med avseende på forskning och undervisning, inte bara med anledning av ametisterna, utan också och kanske framför allt genom den koncentration av vitt skilda geologiska företeelser som här förekommer inom ett begränsat område. Ändamålet med reservatet är främst att skydda områdets geologiska värde.

 

Utdrag ur detaljbeskrivning av Ärtenområdet

Något om ametister

Innan dom olika ametistfyndigheterna runt sjön Ärten närmare beskrives, skall här omtalas något om ametisternas natur och egenskaper. Keramisk, mineralogiskt är ametisten nära nog identisk med den i bergarterna så vanliga kvartsen, d.v.s. den utgöres av kiseldioxid ( SiO2 ), men till skillnad mot vanlig kvarts är den violett i färgen och besitter en större eller mindre grad av genomskinlighet. Vidare bör man skilja mellan kristalliserad ametist och derb, - tät eller massiv ametist - som rätteligen bör benämnas ametistkvarts.

De högädla ametisterna är högt skattade ädelstenar, som varit i bruk som sådana i flera tusen år. Dessa bildar i oslipat skick sexkantiga kristaller, avslutade i spetsiga pyramider. Vidare är de helt genomskinliga och besitter en djupviolett färg. Orsaken till denna iögonfallande färg är ännu ej helt klarlagd. Man anser dock att det beror på mycket små mängder järn eller mangan i strukturen. Vidare har man vid radioaktiv bestrålning av ametistkristaller kunnat påvisa, att intensiteten av den violetta färgen har kunnat ökas.

Ametistens namn har sin grund i de föreställningar som forntidens människor omgav ädelstenarna med. Man trodde ofta att de besatt magiska krafter. Grekerna ansåg t.ex. att om man drack vin ur en ametist-bägare så blev man inte drucken. Det grekiska ordet "Amethystos" betyder också "som motverkar ruset". För att vara en ädelsten kan den inte, sett ur global synvinkel anses vara en alltför ovanlig sten. De i sär-klass förnämsta fyndigheterna är de som förekommer i sydtyska bergsmassiven samt i Brasilien. Dessa områden har i långa tider försett ädelstenssliperierna världen över med råmaterial. I båda dessa fynd-områden förekommer ametisten som fyllnader i blåsrum i vulkaniska bergarter, ofta tillsammans med agat och kalcedon, vilka sistnämnda ofta avsatts i hålrummets ytterpartier, medan ametisterna kristalliserat längst in i hålrummets centrum.

En förutsättning för att ametisterna skall kristallisera i de typiska sexkantiga kristallerna, är således att det finns utrymme för en sådan utveckling, något som gäller samtliga varianter av kvarts. Därför utbildas dess kristallform endast vid kristallisation av kiselsyrerika smältor i hålrum och sprickor. Uppfylles inte dessa förutsättningar utbildas inga kristaller utan det bildas en massiv och tät ametistkvarts, vilken sällan har samma grad av genomskinlighet som ametisten. Ofta kan sådan ametistkvarts vara bandad i olika färg-nyanser från djupviolett över rödviolett till blekblå och även helt vit d.v.s. normal kvarts. Inom Ärtenområdet förekommer såväl ametistkvarts som ametister och den förstnämnda är ofta bandad.

Uppgifterna är sammanställda av Lennart Larsson

 


Ärtens naturreservat ligger i Vansbro kommun på gränsen till Värmland

GPS kordinater: Lat N60°17`24,5``   Long E14°3`4,63``

Länk till karta: Sjön Ärten