Geologisk fakta
Exogena processer i naturen


Erosion är en exogen process. Det är en nedbrytning, nötning av vind och vatten. Berggrund och fasta partiklar sönderdelas, vittrar och förs bort, eroderar. Vittringen sker på mekanisk eller kemisk väg och är en viktig faktor för erosionen.

När den stora landisen, som en gång täckte landet smälte ner, försvann det tunga tryck den inneburit. Landet höjde sig. Horisontella linjer runt våra kuster visar den högsta nivå som havet har nått. HK= högsta kustlinjen.. I början höjdes landet ca. 10 meter på et år. I våra dagar höjs landet fortfarande, särskilt längs Ångermanlands kust och norrut.
Med hjälp av is, vatten och vind har olika landskapsbilder formats. Höga berg och djupa dalar, rundade hällar med lä- och stötsidor, nischer, grottor, och raukar. Sanddyner, strandvallar, meanderälvar, korvsjöar, deltan kan vi se i vårt landskap som i t.ex. Haftaheden efter vägen mellan Vansbro och Malung, eller runt Orsa-sjön och Dalälven i Mora.

Du lever i tiden som kallas kvartär. Epoken heter Holocen- Under denna tid har kallare perioder, istider, växlat med varmare tider, interstadialer. Kvartärtiden har varat ca. 3 miljoner år.
Landisar har täckt norra delarna av bland annat Europa. Grönland har kvar inlandsisen. Fyra istider är identifierade. Weichel kallas den heltäckande isen som smälte bort i Dalarna omkring 800 år sedan. Det beräknas att istäcket var ca. 3000 meter tjock. Landet höjdes när isen försvann.
Vi lever troligtvis en tid av interglacial.
Kvartärtidens sediment kännetecknas av morän och isens avlagringar. Bergskedjeveckningar. Kontinentdrift och vulkanisk aktivitet har pågått under hela kvartärtiden. Tektoniskt är vår tid orolig.

Isälvsavlagringar (glacifluviala)
Dess sediment påverkades av den stora vattenföringen.. Man kan se en tydlig årsrytm beroende på större flöde under sommaren än vintern. Detta kan man se i den varviga glacialleran i Bältarbo i Hedemora. Isälvsmaterial är sorterat, rundat, skiktat, tvättat och ofta lätt att gräva i.

Isen kan föra med sig lösbrutet material långa sträckor. Man har hittat block som förts från Dalarna ner i Centraleuropa. Andra lämningar är t.ex. klapperstensfält som finns vid Svartälven i Sågen. Det som avlagrats under isen bildar bottenmorän. Det som förts med högre upp i isen kallas yt- eller ablationsmorän.
Morän är en osorterad jordart. Materialet kan vara kantigt, homogent, otvättat, ofta siltigt och hårt att gräva i.
Olika moränbildningar är bl a. drumliner, ändmoräner, dödismorän och lokala moräner ex. sandmorän i Bunkris utanför Mora.